Photo of Christopher Monckton Christopher Monckton