Photo of Frederick [Fritz] Valk Frederick [Fritz] Valk