Photo of James W. Thompson Jr. James W. Thompson Jr.