Photo of Ruben Chato Hinojosa Jr. Ruben Chato Hinojosa Jr.