Photo of Ruth Prawer Jhabvala Ruth Prawer Jhabvala